Закон о борьбе с терроризмом 2021

Закон о борьбе с терроризмом 2014О внесении изменений в законы Украины относительно борьбы с терроризмом


180 із наступними змінами): 1) абзац дев’ятнадцятий частини першої статті 1 викласти в такій редакції: «антитерористична операція — комплекс скоординованих спеціальних заходів, спрямованих на попередження, запобігання та припинення терористичної діяльності, звільнення заручників, забезпечення безпеки населення, знешкодження терористів, мінімізацію наслідків терористичної діяльності»; 2) частину четверту статті 4 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту: «Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України». У зв’язку з цим абзаци п’ятий — тринадцятий вважати відповідно абзацами шостим — чотирнадцятим; у частині першій: після слів «оперативно-розшукових» доповнити словами «та контррозвідувальних»; слова «слідство у справах про злочини, пов’язані» замінити словами «розслідування злочинів, пов’язаних»; частину третю викласти в такій редакції: «Міністерство оборони України, органи військового управління, з’єднання, військові частини і підрозділи Збройних Сил України забезпечують захист від терористичних посягань об’єктів та майна Збройних Сил України, зброї масового ураження, ракетної і стрілецької зброї, боєприпасів, вибухових та отруйних речовин, що перебувають у військових частинах або зберігаються у визначених місцях; організовують підготовку та застосування сил і засобів Сухопутних військ, Повітряних Сил, Військово-Морських Сил Збройних Сил України в разі вчинення терористичного акту у повітряному просторі, у територіальних водах України; беруть участь у проведенні антитерористичних операцій на військових об’єктах та в разі виникнення терористичних загроз безпеці держави із-за меж України; в разі залучення до проведення антитерористичної операції — забезпечують із застосуванням наявних сил та засобів виконання завдань щодо припинення діяльності незаконних воєнізованих або збройних формувань (груп), терористичних організацій, організованих груп та злочинних організацій; беруть участь у затриманні осіб, а у випадках, коли їх дії реально загрожують життю та здоров’ю заручників, учасників антитерористичної операції або інших осіб — їх знешкоджують»; у частині п’ятій: після слів «сили і засоби» доповнити словами «забезпечують їх ефективне використання»; слова «на території пунктів пропуску через державний кордон України, інших об’єктів, розташованих на державному кордоні або у прикордонній смузі» виключити; частину сьому доповнити словами «надає Антитерористичному центру при Службі безпеки України необхідні сили і засоби; забезпечує їх ефективне використання під час проведення антитерористичних операцій»; частину третю викласти в такій редакції: «Міжвідомча координаційна комісія Антитерористичного центру при Службі безпеки України формується з керівника Антитерористичного центру та його заступників; заступників Міністра внутрішніх справ України, керівників центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сфері цивільного захисту; заступника начальника Генерального штабу Збройних Сил України; заступників керівників центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту державного кордону, Управління державної охорони України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань; командувача Національної гвардії України; начальника Управління Служби безпеки України в м.

Законодательство в сфере борьбы с терроризмом


№ 295-З; Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях от 21 апреля 2003 г. № 194-З; Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях от 20 декабря 2006 г. № 194-З; Закон Республики Беларусь «Об органах государственной безопасности Республики Беларусь» от 10 июля 2012 г.

№ 390-З; Закон Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной деятельности» от 9 июля 1999 г.

В третьем чтении принят пакет антитеррористических законов


Эти документы были внесены в Думу группой депутатов, представляющих все фракции. За законопроект о противодействии терроризму проголосовало 349 депутатов, 14 – против. Поправки в законы об информации и связи поддержали 340 депутатов (49 – против), третий законопроект (о контроле за электронными платежами) получил поддержку 443 человек (против оказалось трое).

Напомним, первый из них в очередной раз ужесточает наказание за террористическую деятельность и связанные с ней преступления.

Федеральный закон О противодействии терроризму


Решения о проведении контртеррористической операции и о ее прекращении принимает руководитель федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности, либо по его указанию иное должностное лицо федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности, либо руководитель территориального органа федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности, если руководителем федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности не принято иное решение. 3.

Канада ужесточит законы по борьбе с терроризмом


Теперь, по словам Харпера, правительство планирует расширить полномочия секретных служб, а также усилить наблюдение за людьми, представляющими потенциальную угрозу. «Их (полномочия) нужно значительно усилить, и я уверяю вас, что работа, которая уже и так велась, будет расширена», — сказал Харпер.

Это уже второе нападение на канадских военнослужащих за последние три дня. В понедельник другой принявший ислам канадец наехал на автомобиле на двоих канадских солдат.

Закон о борьбе с терроризмом 2014


включая мероприятия по борьбе с терроризмом и противодействию экстремизму. 2) Комиссиями по противодействию коррупции аппарата и филиалов Общества была проведена работа по ознакомлению и обсуждению проекта Закона Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией».

Предложения по проекту нашей организацией были представлены в ГПО «Белэнерго». Проект размещен для всеобщего ознакомления на информационные стенды. 3) В целях повышения уровня знаний в сфере антикоррупционного законодательства специалистами Общества посещались семинары по темам: «Противодействие коррупции на предприятиях, в учреждениях и иных организациях.

Datalife Engine Demo


Он становится одной из важнейших проблем современного мира, что вызывает особые опасения в век высоких военных технологий, когда личность, становится способной направить весь арсенал современных достижений науки для ре­шения собственных целей и задач.

Принятый 25.07.2002 Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» устранил ранее существовавший пробел в трактовке данного понятия. За осуществление экстремистской деятельности предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

Роль средств массовой информации в противодействии терроризму в условиях реализации правовых реформ в России


39]. Система отноше­ний к тому или иному явлению в различных общественных группах, а также позиция средств массовой информации может служить одним из факторов, которые косвенно воздействуют на развитие определенного явления или, напротив, на его «блокирование», — не является исключением и терроризм.

Это обстоятельство зачастую напрасно игнорируется. При этом трудно рассматривать данную проблематику вне контекста проводимых в России правовых реформ, и, как было отмечено А.А.

Организация объединенных наций борется с терроризмом


( Для того чтобы ознакомиться с полным текстом документа, нажмите на заголовок ) Документы, касающиеся гражданской авиации применяется в отношении актов, угрожающих безопасности полетов; если командир воздушного судна имеет достаточные основания полагать, что какое-либо лицо совершило или готовится совершить на борту воздушного судна акт, угрожающий безопасности полетов, Конвенция предоставляет командиру воздушного судна полномочия применять к такому лицу разумные меры, включая ограничительные; и обязывает договаривающиеся государства заключить под стражу правонарушителей и обеспечить восстановление контроля законного командира над воздушным судном объявляет преступлением действия любого лица на борту воздушного судна, находящегося в полете, в случае если такое лицо «незаконно, путем насилия или угрозы применения насилия или путем любой другой формы запугивания захватывает это воздушное судно или осуществляет над ним контроль» либо пытается совершить любое такое действие; обязывает стороны Конвенции применять в отношении захвата воздушных судов «суровые меры наказания»; требует, чтобы договаривающиеся государства заключали под стражу правонарушителей для последующей выдачи либо передачи дела компетентным органам для целей уголовного преследования; и обязывает стороны Конвенции оказывать друг другу помощь в связи с уголовно-процессуальными действиями, предпринятыми в соответствии с Конвенцией. объявляет преступлением следующие действия: незаконно и преднамеренно совершенные акты насилия в отношении лица, находящегося на борту воздушного судна в полете, если такие акты могут угрожать безопасности этого воздушного судна; помещение взрывного устройства на борт воздушного судна; попытка совершить перечисленные акты; соучастие в таком преступлении или попытке преступления; обязывает стороны Конвенции применять в отношении правонарушений «суровые меры наказания»; и требует, чтобы договаривающиеся государства заключали под стражу правонарушителей для последующей выдачи либо передачи дела компетентным органам для целей уголовного преследования.

дополняет Монреальскую конвенцию, с тем чтобы включить в сферу ее действия террористические акты в аэропортах, обслуживающих международную гражданскую авиацию. объявляет противозаконным использование воздушного судна с целью причинить смерть, увечье или ущерб; объявляет противозаконным использование гражданского воздушного судна для выброса биологического, химического и ядерного (БХЯ) оружия или аналогичных веществ с целью причинить смерть, серьезное телесное повреждение или ущерб; и использование таких веществ в целях нападения на воздушное судно; относит к преступлениям незаконную перевозку оружия БХЯ или некоторых связанных с ним материалов; объявляет преступлением кибератаку на аэронавигационные средства; устанавливает, что преступлением может являться угроза совершения преступления, если угроза является реальной; признаёт вступление в сговор для совершения преступления или аналогичные действия преступными. дополняет Конвенцию о борьбе с незаконным захватом воздушных судов посредством расширения сферы действия и охвата Конвенции и включения в них дополнительных видов захвата воздушного судна, в том числе при помощи современных технологий; включает положения Пекинской конвенции, относящиеся к угрозе совершения преступления и вступлению в сговор. Документ, касающийся международной защиты должностных лиц определяет «лицо, пользующееся международной защитой» как главу государства, министра иностранных дел, представителя или должностного лица государства или международной организации, которое имеет право на специальную защиту в иностранном государстве, и его семью; и требует, чтобы участники устанавливали уголовную ответственность и предусматривали «соответствующее наказание за такие преступления с учетом их тяжкого характера» в отношении преднамеренного совершения убийства, похищения или другого нападения против личности или свободы лица, пользующегося международной защитой, насильственного нападения на официальное помещение, жилое помещение или транспортные средства такого лица; угрозы или попытки такого нападения; и «действий в качестве соучастника».

Документ, касающийся захвата заложников предусматривает, что «любое лицо, которое захватывает или удерживает другое лицо и угрожает убить, нанести повреждение или продолжать удерживать другое лицо, для того чтобы заставить третью сторону, а именно: государство, международную межправительственную организацию, какое-либо физическое или юридическое лицо или группу лиц — совершить или воздержаться от совершения любого акта в качестве прямого или косвенного условия для освобождения заложника, совершает преступление захвата заложника по смыслу настоящей Конвенции». Документы, касающиеся ядерного материала устанавливает уголовную ответственность за незаконное владение, использование, передачу или кражу ядерного материала и угрозу использовать ядерный материал для причинения смерти, серьезных увечий или существенного ущерба собственности. юридически обязывают государства-участники защищать ядерный материал при его мирном использовании, хранении и перевозке внутри государства, а также ядерные установки; и предусматривают расширенное сотрудничество между государствами в отношении оперативных мер по обнаружению и возвращению пропавшего или украденного ядерного материала, смягчения или сведения к минимуму радиологических последствий саботажа или предотвращения связанных с этим преступлений и борьбы с ними. Документы, касающиеся морского судоходства устанавливает правовой режим, применимый к актам, направленным против международного морского судоходства, аналогичный режимам, установленным для международной авиации; и объявляет преступлением действия лица по незаконному и преднамеренному захвату судна или осуществлению контроля над ним силой или угрозой силы или путем любой другой формы запугивания, совершение акта насилия против лиц на борту судна, если этот акт может угрожать безопасному плаванию данного судна, помещение или совершение действия в целях помещения на борт судна устройства или вещества, которое может разрушить это судно, и совершение других актов, направленных против безопасности судов.

объявляет преступлением использование судна в качестве средства для совершения террористического акта; объявляет преступлением перевозку на борту судна различных материалов, когда известно, что они предназначены для использования с целью причинить или создать угрозу причинения смерти или серьезных увечий или ущерба для совершения террористического акта; объявляет преступлением перевозку на борту судна лиц, совершивших террористический акт; и устанавливает процедуры для высадки на борт судна, которое считается совершившим преступление согласно Конвенции. устанавливает правовой режим, применимый к актам, направленным против стационарных платформ, расположенных на континентальном шельфе, который сходен с режимами, установленными в области международной авиации. применяет изменения к Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства, в отношении стационарных платформ, расположенных на континентальном шельфе. Документ, касающийся взрывчатых веществ предназначена для установления контроля и ограничения использования немаркированных и не поддающихся обнаружению пластических взрывчатых веществ; устанавливает, что стороны обязаны на своих соответствующих территориях обеспечивать эффективный контроль в отношении «немаркированных» пластических взрывчатых веществ, т.


Вход на сайт


о. Президента Украины, Председатель Верховной Рады А. Турчинов 13 апреля 2014 года информировал общественность, что в связи с противостояниями и беспорядками на востоке страны СНБО принял решение начать широкомасштабную антитеррористическую операцию с привлечением Вооруженных Сил Украины. Однако, исходя из предписаний Конституции, такое решение немотивированно и может привести к эскалации напряжения и гражданского противостояния в обществе.

В мировой практике вопрос использования Вооруженных Сил для обеспечения правопорядка внутри страны не имеет однозначного урегулирования, но существующие конституционные и законодательные регуляторы обеспечивают публичный характер принятия решений по таким вопросам. В США участие военных в правоохранительных целях является недопустимым.

Закон о борьбе с терроризмом 2014


4 ст. 3 Закона устанавливается, что противодействие терроризму включает в себя не только деятельность органов государственной власти и местного самоуправления, но и физических и юридических лиц по профилактике терроризма, борьбе с терроризмом, минимизации и ликвидации последствий проявлений терроризма.

Законодательством не было установлено разграничение компетенции органов государственной власти по вопросу нормативного регулирования и установления обязательных для выполнения требований антитеррористической защищенности объектов (территорий).

Борьба с терроризмом и экстремизмом: вопросы подсудности (Кочои С


N 130-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» существенным образом скорректировано уголовно-процессуальное законодательство в части подсудности уголовных дел о террористической деятельности (терроризме). Прежде всего речь идет о новом составе суда по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 211 (ч. 4), 212 (ч.